Nie ste chorí, ste smädní.

   

 

 

Nie ste chorí, ste smädní!

Podľa odhadov existuje v našom tele približne sto biliónov buniek. Každá bunka je vlastným svetom. Bunky sú plávajúce svety, ktoré navzájom komunikujú, rovnako ako to robíme my v našej spoločnosti. Tak ako naše satelitné či iné antény, aj v spoločenstve buniek ľudského tela existujú prijímače, ktorých sprostredkovateľmi je však voda. Ide teda o chemické prijímače v bunkovej membráne, ktoré sa označujú ako receptory. Bunky a orgány v tele navzájom komunikujú práve pomocou týchto receptorov a vymieňajú si informácie. Bunková membrána je dvojitá membrána, ktorá vymedzuje cytoplazmu od okolitého prostredia.Receptory v nej sa nachádzajú v ustavičnom rotačnom pohybe. Obsahujú isté aromatické aminokyseliny, ktorých spin 0,14 nanosekúnd zasa ovplyvňuje rotáciu receptorov. Takýmto spôsobom receptory ustavične vyhľadávajú vo vodnom prostredí molekuly vhodných substancií, ktoré sa naviažu na receptor, takpovediac pripoja sa naň, a ktoré môžu ovplyvniť vnútro bunky. V dehydrovanom prostredí je tento proces sťažený.

Pálenie záhy

Pálenie záhy je signálom nedostatku vody v hornej časti gastro-intestinálneho traktu. It is a major thirst signal of the human body. Príčinou je smäd. The use of antacids or tablet medications in the treatment of this pain does not correct dehydration, and the body continues to suffer as a result of its water shortage. Užívanie liekov pri liečbe týchto ťažkostí nie je správne. Na vine je  dehydratácia, telo trpí v dôsledku nedostatku vody. Lieky proti pNot recognizing heartburn as a sign of dehydration and treating it with antacids and pill medications will, in time, produce inflammation of the stomach and duodenum, hiatal hernia, ulceration, and eventually cancers in the gastrointestinal tract, including the liver and pancreas.áleniu záhy v stave dehydratácie spôsobujú zápal žalúdka a dvanástnika, hiátovú herniu, vredy a nakoniec rakovinu v zažívacom trakte, vrátane pečene a pankreasu.

Water prevents and helps to cure arthritis.Voda zabraňuje vzniku artritídy a napomáha pri jej liečbe

Rheumatoid joint pain - arthritis - is a signal of water shortage in the painful joint.Reumatické bolesti kĺbov - artritída - sú signálom nedostatku vody v organizme. It can affect the young as well as the old. To môže mať vplyv na mladých aj starších. The use of pain-killers does not cure the problem, but exposes the person to further damage from pain medications. Užívanie liekov (najmä liekov proti bolesti) vystavuje osobu, ktorá má tento problém ďalším poškodeniam organizmu. Intake of water and small amounts of salt will cure this problem. Príjem dostatočného množstva vody a malé množstvo soli rieši tento problém.

Water prevents and helps to cure back pain.Voda zabraňuje bolestiam chrbta a napomáha pri ich liečbe

Bolesti dLow back pain and ankylosing arthritis of the spine are signs of water shortage in the spinal column and discs - the water cushions that support the weight of the body.olnej časti chrbta a ankylózna artritída chrbtice sú príznaky nedostatku vody v chrbtici, kde dochádza k vyschýnaniu medzi platničkových priestorov (vodných vankúšov, ktoré tvoria oporu a nesú váhu tela). These conditions should be treated with increased water intake - not a commercial treatment, but a very effective one. Tento problém by mal byť liečený so zvýšeným príjmom vody – nie liekmi. Not recognizing arthritis and low back pain as signs of dehydration in the joint cavities and treating them with pain-killers, manipulation, acupuncture, and eventually surgery will, in time, produce osteoarthritis when the cartilage cells in the joints have eventually all died.Neuznanie artritídy dolnej časti chrbta ako známky dehydratácie v spoločnom dutiny a zaobchádza s nimi s zabijaci bolesti-, manipuláciu, akupunktúru, a nakoniec operácie bude, v čase, keď produkujú osteoartróza bunky chrupavky v kĺboch sa nakoniec všetci zomreli. It will produce deformity of the spine. To bude spôsobovať deformity chrbtice a končatín. It will produce crippling deformities of the limbs.Pain medications have their own life-threatening complications.Lieky proti bolestiam spôsobujú špecifické život ohrozujúce komplikácie.

Water prevents and helps to cure angina.Voda zabraňuje vzniku angíny pectoris a napomáha pri jej liečbe

Heart pain - angina - is a sign of water shortage in the heart/lung axis.Bolesť srdca - angína pectoris (AP) - je známkou nedostatku vody v srdci (tiež v pľúcach). It should be treated with increased water intake until the patient is free of pain and independent of medications. AP by mala byť liečená so zvýšeným príjmom vody, kým pacient nemá bolesti a nie je nezávislý na liekoch. Medical supervision is prudent. Lekársky dohľad je v poriadku, However, increased water intake is angina's cure.avšak zvýšený príjem vody je liekom na toto ochorenie.

Water prevents and helps to cure migraines.Voda zabraňuje vzniku migrény a napomáha pri jej liečbe

Migraine headache is a sign of water need by the brain and the eyes.Migréna je známka nedostatku vody pre mozog a oči. It will totally clear up if dehydration is prevented from establishing in the body.The type of dehydration that causes migraine might eventually cause inflammation of the back of the eye and possibly loss of eye sight.Typ dehydratácii, ktorá spôsobuje migrénu, by mohol napokon spôsobiť zápal zadnej časti oka a stratu zraku.

Voda zabraňuje vzniku kolitídy a napomáha pri jej liečbe

Colitis pain is a signal of water shortage in the large gut.Kolitída - bolesť v črevách - je signálom nedostatku vody v hrubom čreve. It is associated with constipation because the large intestine constricts to squeeze the last drop of water from the excrements - thus the lack of water lubrication. Je spojená so zápchou, pretože hrubé črevo sa snaží využiť do poslednej kvapky vodu z exkrementov. Not recognizing colitis pain as a sign of dehydration will cause persistent constipation.Kolitída, ako príznak dehydratácie, spôsobuje trvalé zápchy. Later in life, it will cause fecal impacting: it can cause diverticulitis, hemorrhoids and polyps, and appreciably increases the possibility of developing cancer of the colon and rectum. Tie môžu spôsobiť divertikulitídu, hemoroidy a polypy, a výrazne zvýšiť možnosť vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Water and salt prevent and helps to cure asthma.Voda a soľ preventívne napomáhajú pri liečbe astmy

Asthma, which also affects 14 million children and kills several thousand of them every year, is a complication of dehydration in the body.Astma, ktorá ovplyvňuje 14 miliónov detí a zabije ročne niekoľko tisíc z ich, je komplikácia zapríčinená dehydratáciou tela. It is caused by the drought management programs of the body.In asthma free passage of air is obstructed so that water does not leave the body in the form of vapor - the winter steam.Voľný priechod vzduchu pri astme spôsobuje dehydratáciu tela vo forme pár. Increased water intake will prevent asthma attacks. Zvýšený príjem vody zabráni astmatickým záchvatom. Asthmatics need also to take more salt to break the mucus plugs in the lungs that obstruct the free flow of air in and out of the air sacs. Astmatici musia tiež užívať viac soli a rozbiť hlienové zátky v pľúcach, ktoré bránia voľnému prúdeniu vzduchu do a zo vzdušných vakov.

Water prevents and helps to cure high blood pressure.Voda zabraňuje vysokému krvnému tlaku a napomáha pri jeho liečbe

Hypertension is a state of adaptation of the body to a generalized drought, when there is notHypertenzia je stav adaptácie organizmu na všeobecné sucho. Keď je enough water to fill all the blood vessels that diffuse water into vital cells. nedostatok vody v organizme všetky krvné cievy zásobujú vodou životne dôležité bunky. As part of the mechanism of reverse osmosis, when water from the blood serum is filtered and injected into important cells through minute holes in their membranes, extra pressure is needed for the "injection process."V rámci mechanizmu reverznej osmózy, keď sa voda z krvného séra filtruje a vstrekuje do dôležitých buniek prostredníctvom mikro otvorov v ich membránach, v „procese vstrekovania“ je potrebný vysoký tlak. Just as we inject IV "water" in hospitals, so the body injects water into tens of trillions of cells all at the same time.Rovnako ako my injekciami, telo naraz vstrekuje vodu do desiatok biliónov buniek. Water and some salt intake will bring blood pressure back to normal! Voda a niektoré soli vrátia krvný tlak späť do normálu. Not recognizing hypertension as one of the major indicators of dehydration in the human body, and treating it with diuretics that further dehydrate the body will, in time, cause blockage by cholesterol of the heart arteries and the arteries that go to the brain.Hypertenzia nie je uznávaná ako jeden z hlavných ukazovateľov dehydratácie v ľudskom tele. Liečenie diuretikami, zapríčiňuje ďalšiu dehydratáciu, čím telo bude v čase spôsobiť prekážajúce cholesterolu srdcových tepien a tepien, ktoré idú do mozgu. It will cause heart attacks and small or massive strokes that paralyze. To spôsobí infarkt a menšie alebo masívne údery, ktoré paralyzujú srdce. It will eventually cause kidney disease.Často pri tom dochádza k ochoreniu obličiek.It will cause brain damage and neurological disorders, such as Alzheimer's disease. To spôsobí poškodenie mozgu a neurologické poruchy, ako je Alzheimerova choroba.

Voda pomáha liečiť príznaky diabetes u adolescentov

Adult-onset diabetes is another adaptive state to severe dehydration of the human body.Príznaky diabetes u mládeže je ďalší adaptívne štádium ťažkej dehydratácie ľudského organizmu. To have adequate water in circulation and for the brain's priority water needs, the release of insulin is inhibited to prevent insulin from pushing water into all body cells. Ak nie je k dispozícii zodpovedajúci obsah vody v obehu, mozog má prioritnú potrebu vody, uvoľňovanie inzulínu je inhibované. Aby sa zabránilo inzulínu tlačí vodu do všetkých telesných buniek. In diabetes, only some cells get survival rations of water. Pri diabetes, len niektoré bunky dostávajú bazálny prídel vody na prežitie. Water and some salt will reverse adult-onset diabetes in its early stages. Voda a trochu soli je riešením.

Not recognizing adult-onset diabetes as a complication of dehydration will, in time, cause massive damage to the blood vessels all over the body.Ak sa za nástup diabetes neuzná ako komplikácia spočívajúca v dehydratácii, neskôr môže spôsobiť masívne poškodenie ciev celého tela. It will cause eventual loss of the toes, feet and legs from gangrene.Následne môže dôjsť k strate prstov, chodidiel a nôh vplyvom gangrény. It will cause eye damage, even blindness. Dochádza aj k poškodeniu očí, dokonca k slepote.

 Voda znižuje hladinu cholesterolu v krvi

High cholesterol levels are an indicator of early drought management by the body.Vysoká hladina cholesterolu je ukazovateľom začiatku vyschýnania organizmu. Cholesterol is a clay-like material that is poured in the gaps of some cell membranes to safeguard them against losing their vital water content to the osmotically more powerful blood circulating in their vicinity. Cholesterol je ako „íl“ - materiál, ktorý obsahujú medzery niektorých bunkových membrán, ako ochranu proti strate základného obsahu vody a vplýva na osmoticky silnejšiu krv, ktorá koluje v ich blízkosti. Cholesterol, apart from being used to manufacture nerve cell membranes and hormones, is also used as a "shield" against water taxation of other vital cells that would normally exchange water through their cell membranes. Cholesterol, okrem toho, že sa používa pri stavbe membrán nervových buniek a hormónov, a tiež predstavuje akýsi "štít" proti výmene vody u ďalších životne dôležitých buniek, u ktorých by za normálnych okolností fungovala výmena vody cez ich bunkovej membrány.

 
Zdroj: Dr. F. Batmanghelidj
 

Telo má v sebe v princípe dva oceány. Jeden sa nachádza v bunkách a voda, ktorú pijeme, prechádza do tohto vnútorného oceána. A existuje aj oceán z vody v mimobunkovom priestore okolo bunky. Soľ, ktorú prijímame, zachováva objem toho vonkajšieho oceána. Z tohto pohľadu sú voda a soľ životne dôležité, na reguláciu príjmu vody v tele a udržiavanie rovnováhy medzi oboma oceánmi. Nemožno naplniť Atlantik a zároveň nechať vyschnúť Pacifik. Aj tieto dva oceány musia byť v rovnováhe, rovnako ako oceány v ľudskom tele.